BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1852/TCHQ-GSQL
V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản Quy định về giám sát hải quan tại khu vực Cảng biển

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Sau Hội thảo bàn về Quy trìnhgiám sát hải quan tại cảng biển tổ chức tại Hải Phòng ngày 11/03/2010, Tổng cụcHải quan đã tiếp thu các ý kiến tham gia và hoàn chỉnh lại văn bản Quy định vềphương thức giám sát hải quan tại cửa khẩu cảng biển. Tổng cục Hải quan gợi ýmột số nội dung cơ bản cần nghiên cứu kỹ và có ý kiến tham gia như sau:

1. Về tên Quy định:

Không dùng cụm từ “Quy trình”,vì thực tế công tác giám sát mang tính bao trùm các hoạt động giám sát trong khuvực cảng biển, chứ không tuần tự thực hiện đối với 01 lô hàng cụ thể. Vì vậytên của dự thảo là “Quy định phương thức giám sát”;

2. Về cấu trúc:

Dự thảo Quy định 03 phần: Quyđịnh chung; Hướng dẫn cụ thể; Tổ chức thực hiện. Ngoài các hướng dẫn tại Phần Quyđịnh chung và Hướng dẫn cụ thể, trong Phần Tổ chức thực hiện đã để mở, giao Cụctrưởng Hải quan địa phương xây dựng văn bản cụ thể hóa Quy định này cho phù hợpvới thực tế địa phương;

3. Về tổ chức Đội giám sát:

Tổ chức, sắp xếp lại Đội Giámsát thành 02 bộ phận: Bộ phận văn phòng và Bộ phận cơ động để phù hợp với nhiệmvụ quy định trong dự thảo;

4. Giám sát đối với hàng xuấtkhẩu:

Việc giám sát hàng hóa đưa vàocảng, tập kết tại kho, bãi cảng chủ yếu thực hiện bằng camera. Chi cục Hải quanthực hiện thanh lý hàng xuất khẩu được xếp lên tàu để xác định lượng hàng đượcxuất khẩu, lượng hàng tồn.

5. Giám sát đối với hàng nhậpkhẩu:

Việc giám sát hàng hóa được dỡxuống, tập kết tại kho, bãi cảng chủ yếu thực hiện bằng camera. Chi cục Hảiquan thực hiện thanh lý hàng nhập khẩu và tổ chức giám sát tại cổng cảng để xácđịnh lượng hàng được đưa ra ngoài cảng, lượng hàng tồn. Trong dự thảo nêu ra 02phương án (nêu tại điểm 2.2.a4, mục II, Phần 2):

Phương án 1:

Bố trí công chức hải quan trựctiếp kiểm tra, đối chiếu thực tế về số lượng, số hiệu container/lượng hàng xếptrên phương tiện vận tải (đối với hàng rời) với Phiếu giao nhận container/phiếugiao nhận hàng hóa (do doanh nghiệp cảng phát hành cho chủ hàng, đã được Hảiquan xác nhận thanh lý) và tờ khai hải quan/hồ sơ chuyển cửa khẩu hoặc chuyểncảng. Nếu phù hợp với thì cho hàng ra khỏi cổng. Trường hợp có nghi ngờ, hoặccó thông tin khác như sử dụng hồ sơ giả để đưa hàng ra ngoài cảng thì yêu cầuđưa phương tiện vận tải vào khu vực kiểm tra, thực hiện việc kiểm tra và xử lýnếu phát hiện vi phạm.

Phương án 2:

Việc trực tiếp kiểm tra, đốichiếu thực tế về số lượng, số hiệu container/lượng hàng xếp trên phương tiệnvận tải (đối với hàng rời) với Phiếu giao nhận container/phiếu giao nhận hànghóa (do doanh nghiệp cảng phát hành cho chủ hàng, đã được Hải quan xác nhậnthanh lý) và tờ khai hải quan/hồ sơ chuyển cửa khẩu hoặc chuyển cảng do bảo vệcổng cảng của Doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở Quy chế phối hợp với Hải quancảng. Nếu phù hợp thì bảo vệ cảng ký xác nhận lên Phiếu giao nhậncontainer/phiếu giao nhận hàng hóa để đưa hàng ra ngoài. Trường hợp có nghingờ, hoặc có thông tin khác như sử dụng hồ sơ giả để đưa hàng ra ngoài cảng thìbảo vệ cảng thông báo cho Hải quan và yêu cầu đưa phương tiện vận tải vào khuvực kiểm tra để Hải quan thực hiện việc kiểm tra và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

6. Giám sát container rỗngđưa vào, đưa ra khu vực cảng:

Trong dự thảo đưa ra 02 Phươngán (nêu tại điểm 3, Mục III, Phần 2):

6.1. Phương án 1: (Bố trí côngchức hải quan giám sát tại cổng cảng)

Doanh nghiệp/Người vận tải nộpPhiếu mượn/trả vỏ container tại Bộ phận văn phòng Đội giám sát. Công chức hảiquan giám sát tại cổng cảng mở kiểm tra container rỗng được đưa vào, đưa ra,nếu phát hiện vi phạm thì lập biên bản và xử lý theo quy định.

6.2. Phương án 2: (Không bố trícông chức hải quan giám sát tại cổng cảng, việc kiểm tra container rỗng do bảovệ cổng cảng thực hiện).

Trên cơ sở Quy chế phối hợp kýgiữa Doanh nghiệp kinh doanh Cảng và Hải quan, việc mở kiểm tra toàn bộcontainer rỗng do bảo vệ cổng cảng thực hiện. Hải quan thực hiện giám sát việckiểm tra bằng camera. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh cảng thông báo viphạm, hoặc phát hiện vi phạm qua camera thì Bộ phận giám sát cơ động đến kiểmtra và xử lý.

7. Phương án 2 nêu tại các điểm5, 6 trên hiện đang được một số Chi cục trong Ngành thực hiện đạt hiệu quả, nhưChi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.Để thực hiện được Phương án này, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố phảichủ động làm việc và ký Quy chế phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh cảng.

Tổng cục đề nghị các đơn vị lấydự thảo Quy định tại mục Công văn đi trên mạng netoffice của Tổngcục để nghiên cứu và gửi ý kiến tham gia bằng văn bản, và theo địa chỉ e-mail:[email protected] Do thời gian gấp phải hoàn thiện và ban hành Quy địnhnày, Tổng cục yêu cầu các đơn vị có ý kiến trước ngày 20/4/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường (PTCT - để b/c);
- Lưu: VT, GS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh