THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v : Phê duyêt Quy hoạch phát triển nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2011 – 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao.

Để triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) một cách đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước và chuẩn bị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm làm căn cứ xem xét, điều chỉnh Quy hoạch những năm tiếp theo được tốt hơn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan (danh sách kèm theo) tập trung chỉ đạo việc hoàn thiện, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ, ngành, địa phương mình theo đúng hướng dẫn của cơ quan thường trực là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực kèm Báo cáo tổng hợp của các Bộ, ngành, địa phương cần gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 12 năm 2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5).VM 105
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân