VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1852/VPCP-KTTH
V/v:điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009 của Bộ LĐTB&XH.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xétđề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản số 711/LĐTBXH-KHTCngày 11 tháng 3 năm 2009, ý kiến của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 2534/BTC-ĐTngày 6 tháng 3 năm 2009; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1370/BKH-LĐVX ngày 4tháng 3 năm 2009 về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2009, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Đồngý điều chỉnh chỉ tiêu giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 của Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội như đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội tại văn bản số 711/LĐTBXH-KHTC ngày 11 tháng 3 năm 2009 nêu trên. Giao cácBộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội để thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP; PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, các vụ: KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng