BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1853/BXD-KTXD
V/v: chi phí Tổng thầu Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh Thanh Hoá.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng đã nhận được côngvăn số 2792/BNN-XD ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vềchi phí Tổng thầu Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh Thanh Hoá. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2004/TT-BXD ngày 07/5/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hình thứctổng thầu xây lắp các dự án nguồn điện thực hiện cơ chế tại văn bản số 797/CP-CN ngày 17/6/2003 của Chính phủ về các dự án điện khởi công năm 2003-2004và văn bản số 400/CP-CN ngày 26/3/2004 của Chính phủ thì chi phí tổng thầu xâylắp được hưởng 40% chi phí quản lý dự án (quản lý chung của dự án theo Quyếtđịnh số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) theo các vănbản hướng dẫn của Bộ Xây dựng tương ứng với từng thời kỳ (Thông tư, quyết địnhcông bố về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình). Trường hợp chi phí quản lý cho Tổng thầu Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạttỉnh Thanh Hoá xác định bằng 40% chi phí quản lý dự án theo các văn bản hướngdẫn của Bộ Xây dựng không đủ thì Tổng thầu Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnhThanh Hoá căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc trong hợp đồng đã ký vớiChủ đầu tư lập dự toán chi tiết, đề nghị Chủ đầu tư xem xét chấp thuận để ápdụng; nguồn chi phí thuộc Tổng mức đầu tư Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt tỉnh ThanhHoá.

Với nội dung trên, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn