BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/BYT-K2 ĐT
Vv Xây dựng CT & TLĐT liên tục theo TT 07/2008/TT-BYT .

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Để thúc đẩy việc triển khaiThông tư 07/2008/TT-BYT ngày 28/5/2008 về Hướng dẫn công tác đào tạo liên tụcđối với cán bộ y tế có chất lượng và hiệu quả; Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết chocác Sở Y tế và Đơn vị trực thuộc việc xây dựng Chương trình và Tài liệu đào tạoliên tục như sau:

A. CHƯƠNG TRÌNHĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Chương trìnhđào tạo liên tục bám sát theo thông tư số 07/2008/TT-BYT và cụ thể hơn một sốnội dung sau:

1. Giới thiệu chương trình: Giớithiệu sơ lược ngắn gọn

2. Mục tiêu đàotạo của khóa học:

Đây chủ yếu là cáckhóa ngắn hạn nên chỉ cần nêu mục tiêu cụ thể. Trong đó cần xây dựng đủ các mụctiêu về Kiến thức, mục tiêu về Kỹ năng và mục tiêu về Thái độ.

3. Đối tượng học viên tham dự khoá đào tạo (yêu cầu cụ thể vềtrình độ, nơi làm việc, đầu vào...)

4. Phân phốithời gian chương trình đào tạo (theo tiết học 50phút)

Số TT

Tên bài

Mục tiêu học tập

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

1

2

.....

Ôn tập, kiểm tra đánh giá

Tổng số tiết học

5. Hướng dẫn tổchức đào tạo

5.1. Tổ chức khoá học:

- Tổ chức Khai giảng, Bế giảng,Đánh giá trước khoá học.

- Yêu cầu tiêu chuẩn giảng viên.

- Địa điểm tổ chức học tập.

5.2. Tổ chức thực hiện chươngtrình đào tạo

- Phươngpháp dạy học: học lý thuyết, thực hành, cộng đồng,...

- Đánh giá trongquá trình đào tạo

5.3. Tài liệudùng sử dụng đào tạo:

Tự biên soạn, hoặcsử dụng tài liệu nào, ở đâu, của ai,...?

5.4. Đánh giákết thúc khoá đào tạo để cấp Giấy chứng nhận đào tạo liên tục.

B.TÀI LIỆU ĐÀOTẠO LIÊN TỤC

Cấu trúc tàiliệu đào tạo liên tục thực hiện đúng theo thông tư 07/2008/TT-BYT và cụ thể hơncác nội dung sau:

1. Lời nói đầu:Mục tiêu tài liệu, Cấu trúc tài liệu, Đối tượng họcviên, Hướng dẫn sử dụng, cơ sở pháp lý để biên soạn tài liệu?

2. Nội dung tàiliệu:

2.1. Nội dung từng bài biênsoạn theo chương trình cần ghi rõ:

a/ Tên bài

b/ Mục tiêu cụ thể của bài

c/ Nội dung chuyên môn cụthể

- Nội dung cần đảmbảo 4 yêu cầu sau:

+ Kiến thức cơbản, hệ thống (đã được thừa nhận, được khẳng định, đặc biệt là những nguyên lý,nguyên tắc).

+ Chính xác vàkhoa học (nội dung khoa học chính xác, có chứng cứ).

+ Cập nhật tiến bộkhoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội (về kiến thức và kỹ thuật hiện đại).

+ Thực tiễn (đặcbiệt đối với thực tiễn Việt Nam)

- Cần chú ý tậptrung đưa vào nội dung những kiến thức cốt lõi (phải biết), sau đó mớiđến kiến thức liên quan nhiều (cần biết), hạn chế đưa những kiến thức ítliên quan (biết thì tốt), kiến thức mới, cập nhật, hội nhập quốc tế.

d/ Câu hỏitự lượng giá

- Câu hỏi viết ởdạng cải tiến như: câu hỏi ngắn, lựa chọn, đúng sai, điền chỗ trống,....

- Câu hỏi nghiêncứu (bài tập tình huống)

- Câu hỏi tự lượnggiá cần bao phủ toàn bộ nội dung bài học, số lượng khoảng từ 10-15 câu hỏi cho1 tiết học, để sinh viên tự học. Các câu hỏi tự lượng giá nên để ở cuối mỗi bàihọc, cũng có thể để chung ở cuối tài liệu hoặc biên soạn riêng. (Những câu hỏinày không nhất thiết dùng để làm đề thi hay kiểm tra đánh giá).

2.2. Khối lượngkiến thức:

Để đảm bảo cho họcviên có tài liệu và sử dụng theo phương pháp học tập tích cực, yêu cầu khốilượng kiến thức cho mỗi tiết học khoảng từ 4 đến 6 trang khổ A4. Khuyến khíchdùng hình ảnh, sơ đồ minh hoạ (số trang có thể nhiều hơn nếu thật cần thiết).

2.3. Trình bày tài liệu:

- Trình bày: Lưu ý các kênhthông tin như:

+ Kênh chữ viết cô đọng, dễhiểu, trong sáng.

+ Kênh hình ảnh: lựa chọn kỹcàng, phù hợp, rõ ràng.

+ Sơ đồ, bảng, biểu, đồ thị.

- Cuối mỗi bài có phần tài liệuđọc thêm cho học viên (nếu có).

- Phần cuối của tài liệu đào tạocó các mục sau:

+ Tài liệu tham khảo dùng trong quátrình biên soạn.

+ Trích dẫn nguồn nội dung khoahọc (nếu có)

+ Giải thích thuật ngữ (nếu có)

- Mục lục (để ởđầu tài liệu).

3. Tác giả:

Mỗi tài liệu đàotạo nên là một tập thể tác giả, khuyến khích những tác giả là các nhà khoa học,có kinh nghiệm thực tiễn.

Sau khi nhận đượccông văn này, đề nghị các Sở Y tế kiện toàn đơn vị đào tạo liên tục và tiếnhành tổ chức đào tạo cho cán bộ y tế ở địa phương theo tinh thần của thông tư 07/2008/TT-BYT Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ Ths. Phí Thị Nguyệt Thanh, Chuyên viên VụKhoa học và Đào tạo, Bộ Y tế, điện thoại 04.62732273/1412 hoặc 0915571177;e-mail. [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
-TT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Lưu:VT, K2ĐT(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Trương Việt Dũng