BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/TCHQ-GSQL
V/v quyết toán tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan của lô hàng nhôm thỏi bị mất 02 container

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1453/HQHP-GSQL ngày 06/3/2013 củaCục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc báo cáo vướng mắc quyết toán tờ khai nhập,xuất kho ngoại quan của lô hàng thuộc tờ khai số 7835/KNQ-T03 G ngày 19/9/2012nhập kho ngoại quan 40 container (788.090 Kg) nhôm thỏi, xuất xứ U.A.E, bị mất02 container (39.499 Kg) trong quá trình vận chuyển cửa khẩu từ Cảng Green Portvề kho ngoại quan Vietrans-Hải Phòng; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tạitờ trình ngày 05/4/2013, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với 02 container nhôm thỏi bị mất trong quátrình chuyển cửa khẩu từ Cảng Green Port về kho ngoại quan Vietrans-Hải Phòng:Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ lượng hàng thực tế bị mất (trêncơ sở lượng hàng trên vận đơn, phiếu đóng gói và lượng hàng thực tế nhập khongoại quan) và trị giá tính thuế của lô hàng để thực hiện việc thu thuế đối vớisố hàng bị mất của Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương Hải Phòng.

2. Đối với việc quyết toán 38 container nhôm thỏiđã được đưa vào kho ngoại quan Vietrans-Hải Phòng: Sau khi chủ kho thực hiện đầyđủ nghĩa vụ thuế nêu tại điểm 1, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cụchải quan quản lý kho ngoại quan xác nhận lượng hàng thực tế nhập kho ngoại quanvào ô 24 tờ khai nhập, xuất kho ngoại quan và làm thủ tục xuất kho ngoại quantheo quy định.

3. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hảiquan: Tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính, sau khi có kết luận của cơ quanđiều tra việc xử lý hành chính thực hiện theo quy định tại Điều12 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lývi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phốHải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh