BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1853/TCHQ-KTTT
V/v Vướng mắc thực hiện Luật thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- Cục Hải quan Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1699/DKVN-TCKT ngày 16/3/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công văn số 364/HQLS-NV ngày 13/3/2009 của Cục Hải quan Lạng Sơn V/v thuế giá trị gia tăng(GTGT) đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án đầu tư đang thực hiện dở dang,thuộc đối tượng không chịu thuế theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 15 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008; Điều 12 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật thuế GTGT;điểm 1, mục II, phần Đ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT, thì các văn bản này có hiệu lực thi hànhvà áp dụng từ ngày 01/01/2009.

Do đó, các doanh nghiệp khi nhậpkhẩu hàng hóa (kể cả hàng hóa của các dự án đầu tư đang thực hiện dở dang trongnăm 2008), đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/01/2009 phải thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản nên trên.

Tổng cục Hải quan thông báo đểTập đoàn Dầu khí Việt Nam, Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn