BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHONG TRÀO TDĐKXDĐSVH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/BCĐ-VPTTBCĐ
V/v Hướng dẫn khung thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trungương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban vận độngTrung ương Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dâncư”;

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạoTrung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BanChỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 02 năm2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Văn phòngThường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa”;

Thực hiện Thông báo số 970/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ý kiến kết luận của Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ nhấtBan Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa”;

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” hướng dẫn khung thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thườngtrực, Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa” các cấp như sau:

A. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

I. BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối Văn hóa-Xã hội.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

2.1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Thường trực.

2.2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2.3. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.

3. Uỷ viên Thường trực

3.1. Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

3.2. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3.3. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.4. Chủ tịch Liên đoàn Lao động.

4. Các Ủy viên

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ, phân công cụ thể.

II. BAN CHỈ ĐẠO CẤP HUYỆN

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối Văn hóa-Xã hội.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

2.1. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin-Thường trực.

2.2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2.3. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo.

3. Các Ủy viên Thường trực

3.1. Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo.

3.2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thao.

3.3. Chủ tịch Liên đoàn Lao động.

3.4. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Các Ủy viên

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ để phân công cụ thể.

III. BAN CHỈ ĐẠO CẤP XÃ

1. Trưởng Ban Chỉ đạo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

2. Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo

2.1. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách khối Văn hóa-Xãhội-Thường trực.

2.2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Các Ủy viên Thường trực

3.1. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh.

3.2. Chủ tịch Hội Phụ nữ.

3.3. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3.4. Công chức Văn hóa-Xã hội.

4. Các Ủy viên

Căn cứ Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ để phân công cụ thể.

B. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP

I. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

1. Việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tỉnh/thành căn cứ Quyếtđịnh số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05/02/2013.

2. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Thường trực, gồm:

Chánh Văn phòng phụ trách chung, 02 Phó Chánh Văn phòng và05 công chức chuyên môn nghiệp vụ (trên cơ sở Phòng Xây dựng nếp sống văn hóavà Gia đình).

3. Trụ sở của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đặttại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo có tài khoản riêng, condấu riêng cho các hoạt động phục vụ các nhiệm vụ được giao theo quy định củapháp luật; kinh phí hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo được giaotrong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CẤP HUYỆN

1. Việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các quận, huyện, thị xã,thành phố trực thuộc tỉnh căn cứ Quyết định số 604/QĐ-BVHTTDL ngày 05/02/2013.

2. Cơ cấu tổ chức Văn phòng Thường trực, gồm:

- Chánh Văn phòng phụ trách chung, 02 Phó Chánh Văn phòng và02 công chức chuyên môn nghiệp vụ.

- Chánh Văn phòng do Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin kiêmnhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin-Thể thaokiêm nhiệm, 01 Phó Chánh Văn phòng Thường trực chuyên trách.

3. Trụ sở của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo đặt tạiPhòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo có tài khoản riêng, sửdụng con dấu của Phòng Văn hóa và Thông tin cho các hoạt động phục vụ các nhiệmvụ được giao theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động của Văn phòng BanChỉ đạo được giao trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của Phòng Văn hóa và Thôngtin cấp huyện.

Đối với cấp xã không thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉđạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

C. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

Giao Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hóa” cấp tỉnh căn cứ vào Quyết định số 1213/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 159/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấptỉnh ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp tỉnh (trong đó quy định tổ chức và hoạtđộng của Ban Chỉ đạo cấp huyện và cấp xã).

Các tỉnh/thành đã thành lập Ban Chỉ đạo; ban hành Quy chế tổchức và hoạt động Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa”, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạtđộng theo Hướng dẫn này.

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương tổ chức, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các thành viên BCĐ Trung ương;
- BCĐ, Sở VHTTDL các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPTTBCĐ, NTH (256).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Hoàng Tuấn Anh