BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1854/TCHQ-GSQL
V/v phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 477/HQHCM-NV ngày26/02/2010, công văn số 248/HQHCM-NV ngày 27/01/2010 của Cục Hải quan TP. HồChí Minh đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng hệ thống treo sản phẩm trongngành công nghiệp may tại tờ khai hải quan số 23683/NK /KD/KV3 ngày 05/9/2007thuộc Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn khu vực 3 - Cục Hải quan thành phố HồChí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006; Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loạihàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi, Biểu thuế xuất khẩu; Thông báo kết quả thẩm định kỹ thuật số 0825/TĐ-N1 -07ngày 13/9/2007 của Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - Cục Tiêu chuẩnđo lường chất lượng thì mặt hàng hệ thống treo và vận chuyển sản phẩm may,không hoạt động bằng điện", thuộc nhóm 84.28, mã số chi tiết 84-890.90.00,thuế suất nhập khẩu ưu đãi là 0%.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh