BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Công ty TNHHSamsung Electronics Việt Nam (Công ty) vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự độngđối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Hiện Công ty đang làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa (các thiếtbị, linh phụ kiện thay thế, đồ dùng, dụng cụ, ....) để phục vụ sản xuất, trongđó có mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng tiêu dùng như máy tính, máy tính nhỏ cầmtay (PDA), giầy dép tĩnh điện, găng tay ... Căn cứ quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 của Bộ Công Thương thì hàng hóa nhập khẩu nàythuộc đối tượng cấp giấy phép nhập khẩu tự động.

Tuy nhiên, theo trình bày của Công ty thì Công ty đã liên hệvới Bộ Công Thương để xin giấy cấp phép nhập khẩu tự động, nhưng Bộ Công Thươngtừ chối cấp. Do vậy, để có cơ sở giải quyết thủ tục nhập khẩu kịp thời cho hànghóa của Công ty và chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện, Tổng cục Hải quan đềnghị Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết hàng hóa nhập khẩu nêu trêncủa Công ty có thuộc đối tượng phải cấp giấy phép nhập khẩu tự động hay không?

Rất mong sớm nhận được ý kiến của Quý Vụ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Sam sung Electronic VN;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh