BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1854/TCHQ-KTTT
V/v: thực hiện giảm 50% thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Tổngcục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp V/v thực hiện giảm 50%thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm cơ khí là tư liệu sảnxuất ở khâu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thựchiện Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ, BộTài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009, Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuếGTGT đối với một số nhóm mặt hàng và công văn số 2367/BTC-CST ngày 3/3/2009hướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm cơ khí là tưliệu sản xuất.

Tiếpđến ngày 23/3/2009, Bộ Tài chính có công văn số 4103/BTC-CST hướng dẫn: “Tất cảcác sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất được quy định tại Quyết định16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 màchưa được định danh chi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 thì vẫn thuộc diện được giảm 50% thuế suất GTGT”.

Dođó, các mặt hàng nhập khẩu được xác định là sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuấtthì thuộc diện giảm 50% thuế suất thuế GTGT, không phân biệt nhập về để kinhdoanh hay trực tiếp phục vụ sản xuất.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ CST;
- Công ty cổ phần Công nghiệp Hà Nội;
(Huyện Mê Linh – TP. Hà Nội)
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn