BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1854 TCT/NV3
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT mặt hàng tấm lợp nhựa Bitum

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh và cho thuê thiết bị

Trả lời công văn số 42/CV-LEACON ngày 12/05/2003 của Công ty cổ phần kinh doanh và cho thuê thiết bị về việc áp mã số thuế mặt hàng tấm lợp nhựa bitum (bề mặt có phủ lớp đá màu), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới, thì:

Mặt hàng Tấm lợp nhựa bitum (thành phần cấu tạo chủ yếu là nhựa đường, bề mặt có phủ lớp đá màu) thuộc nhóm 6807, mã số 6807.90.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm), thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (mười phần trăm).

Tổng cục thuế trả lời để Công ty cổ phần kinh doanh và cho thuê thiết bị được biết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An