BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1854/TCT-PCCS
V/v: Chi phí tiền lương và ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 439CT/TT-HT ngày 03/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về chi phí tiền lương và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chi phí tiền lương:

Tại điểm 2 Mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN như sau:“Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp cá nhân là chủ sở hữu đồng thời là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tức là cá nhân này đã trực tiếp tham gia điều hành công ty, vì vậy tiền lương, tiền công của đối tượng này được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

2. Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC hướng dẫn:“Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên được thành lập từ hộ kinh doanh cá thể hoặc từ doanh nghiệp tư nhân tức là người có vốn góp cao nhất trong Công ty (chủ sở hữu) đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân đã giải thể, nếu chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể CSKD cũ đến thời điểm thành lập CSKD mới thì Công ty TNHH một thành viên này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư. Trường hợp Công ty TNHH mới thành lập có mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh mới thì Công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện CSKD xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương