BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18543/BTC-TCHQ
V/v giá tính thuê ô tô NK

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh.

Trả lời công văn số 3653/HQHCM-TXNKngày 13/10/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xét khoản giảm giá đốivới hàng hóa nhập khẩu Công ty Cổ phần Dương Đông Sài Gòn tại hợp đồng số 2013/DDSG ngày 18/11/2013, phụ lục hợp đồng số 2014 - DDSG ngày 19/2/2014, BộTài chính có ý kiến như sau:

Theo báo cáo tại công văn nêu trêncủa Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì 04 chiếc xe nhập khẩu tại tờ khai số 876/NKD và số 877/NKD ngày 04/12/2013 thuộc lô hàng nhập khẩu đầu tiên có ngàyxuất khẩu trước ngày ký kết hợp đồng nhưng cùng trong một giao dịch tại hợpđồng số 2013/DDSG ngày 18/11/2013, phụ lục hợp đồng số 2014 - DDSG ngày19/2/2014 với số xe còn lại nên xét nội dung giải trình nguyên nhân chậm trễcủa doanh nghiệp, Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh và giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu vàhồ sơ kèm theo của doanh nghiệp để xử lý giá tính thuế số xe ô tô nhập khẩuthuộc hợp đồng số 2013/DDSG ngày 18/11/2013, phụ lục hợp đồng số 2014 - DDSGngày 19/2/2014 nếu hồ sơ nhập khẩu 04 xe ô tô nêu trên thỏa mãn các điều kiệncòn lại quy định tại điểm 2.2.4 Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 205/TT-BTC ngày15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái