BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1855/BTĐKT-Vụ II
V/v Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp "Bằng Tổ quốc ghi công"

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty Nhà nước (TCTy 91).

Tại công văn số 5041/VPCP-TCCB ngày 6 tháng 9 năm 2007 củaVăn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo:

"Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" do Bộ trưởng, Thủtrưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thủ trưởng các cơ quanđoàn thể ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtrình Thủ tướng Chính phủ để thẩm tra xác minh, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" cho Liệt sỹ".

Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, cơ quanngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan TW của các đoàn thể, UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty Nhànước thực hiện ý kiến chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Đỗ Xuân Thăng