BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1855/BXD –KTXD
V/v: Công tác thẩm định dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 511/SXD-KTQHHTKT ngày 20/8/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về thủ tục thẩmđịnh dự toán chi phí quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh ĐồngTháp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chungxây dựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng;

Chi phí để lập đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tếcửa khẩu tỉnh Đồng Tháp theo Phần II, Bảng số 3- mục II. Định mức chi phí lậpđồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị của Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp, nếu chi phí lập quy hoạch xâydựng xác định theo định mức chi phí nói trên chưa phù hợp thì lập dự toán đểxác định chi phí; Tại điểm 19 của Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD đã nêu rõ:“Ngườicó thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí thực hiện công việc lập quy hoạch xâydựng quy định trong văn bản này là Người phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng tổ chức lập và Thủ tướngChính phủ phê duyệt thì Bộ Xây dựng phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch xâydựng. Trường hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lập đồán quy hoạch và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì UBND các tỉnh, thành phố trựcTrung ương phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng”.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựngtỉnh Đồng Tháp tổ chức thẩm định dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung xâydựng khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ĐồngTháp phê duyệt./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn