VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1855/VPCP-V .I
V/v quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2007

Kính gửi:Bộ Tài chính

Xét báo cáo của Bộ Tài chínhtại văn bản số 221/BTC-QLCS ngày 5/1/2007 về tình hình quản lý, sử dụng trụ sởlàm việc của các Bộ, ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướngThường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ tài chính căn cứQuyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếplại, xử lý nhà,đất thuộc sở hữu Nhà nước, chủ trì phối hợp vớicác Bộ, ngành, địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát việc quản lý, sửdụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khácthuộc Trung ương, các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập,tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2007.

2. Liên quan đếnviệc xây dựng "Khu hành chính tập trung của các Bộ, cơ quan Trung ương tạiThành phố Hồ Chí Minh", giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với BộXây dựng, Bộ Tài chính và UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lộ trình thựchiện Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hóa công sở của hệ thốnghành chính Nhà nước giai đoạn 1 ( 2003-2005) ban hành kèm theo Quyết định số 169/2003/QĐ-TTg ngày 12/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chínhphủ trong quý IV/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng, (để b/c); PTT Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, CN, NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3), HT.21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc