BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1856/TCT-HT
V/v lập hóa đơn đối với tài sản chuyển nhượng vốn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam SAMHO.

Trả lời công văn số 032008/VNSH-HD ngày 08/3/2008 củaCông ty TNHH Việt Nam Samho đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với việc xuấthóa đơn cho tài sản chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phươngtiện giao thông cơ giới đường bộ thì doanh nghiệp khi đăng ký xe ôtô phải có“hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính”.

Tại Điểm 7, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính qui định: đối tượng không chịuthuế giá trị gia tăng bao gồm“các hoạt động chuyển nhượng vốn theo Phápluật”, hướng dẫn về lập hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh chuyển nhượng vốnchưa có quy định cụ thể.

Căn cứ các qui định nêu trên, trường hợp Công tySamyang Việt Nam TNHH không lập hóa đơn bán hàng khi thực hiện chuyển nhượngvốn cho Công ty TNHH Việt Nam Samho theo Hợp đồng chuyển nhượng ký giữa hai bênngày 28/7/2006 (được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận tại Giấy chứng nhận điềuchỉnh Giấy phép đầu tư số 1031/GCNĐC8 -BKH ngày 05/9/2006) và Công ty SamyangViệt Nam TNHH đã chấm dứt hoạt động, thì Công ty TNHH Việt Nam Samho cần xuấttrình các chứng từ: Bộ hồ sơ gốc của tài sản chuyển nhượng, Hợp đồng chuyển nhượngvốn, Biên bản bàn giao tài sản để làm thủ tục nộp lệ phí trước bạ và đăng kýquyền sở hữu đối với tài sản nằm trong giá trị vốn chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty TNHH Việt NamSamho biết và liên hệ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiệncụ thể.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP.HCM;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương