BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1856/TCT-TNCN
V/v Thu nhập chịu thuế đối với khoản trúng thưởng xổ số

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 47/XSKT ngày 20/4/2006 của Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng về việc xác định thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền trúng thưởng xổ số. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b, Điểm 2, Điều 6 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nêu trên, thì:

“Thu nhập không thường xuyên chịu thuế đối với thu nhập về trúng thưởng xổ số dưới các hình thức, kể cả trúng thưởng khuyến mại là khoản thu nhập có giá trị trên 15 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng và nhận giải thưởng; đối với thu nhập về chuyển giao công nghệ là khoản thu nhập có giá trị trên 15 triệu đồng tính theo trị giá từng hợp đồng, không phân biệt số lần chi trả.”

Do vậy, nội dung hướng dẫn tại điểm B, mẫu 06/TNKTX ban hành kèm theo Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/2/2005 thực hiện theo đúng quy định nêu trên và được sửa lại như sau:

“ Cột 5,6 Thu nhập chịu thuế: Ghi tổng số thu nhập không thường xuyên của từng cá nhân. Mức thu nhập chịu thuế có giá trị trên 15 triệu đồng/lần tính trên toàn bộ số tiền nhận cho từng hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc một lần trúng thưởng và nhận giải thưởng.”

Tổng cục Thuế có ý kiến nêu trên để Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện thống nhất./.

TỔNG CỤC THUẾNguyễn Thị Cúc