Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 1857/BLĐTBXH-TBLS NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2002
VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 26/QĐ-TTG
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Uỷban nhân dân các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết địnhsố 26/2000/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một sốchế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả chất độchoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Liên Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 5/7/2000 và Liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội đã ban hành Thông tư Liên tịch số 02/2001/TTLT-BTY-BLĐTBXH ngày12/2/2001.

Ngày 11/5/2001 Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có công văn số 399/TBLS-NCC yêu cầu các Sở Lao động - Thương binh và Xãhội phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiệnQuyết định 26/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/9/2001 Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có công văn số 2748/LĐTBXH-BTXH đề nghị Uỷ bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục điều tra bổsung những người còn sót theo Quyết định 74/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, 61 tỉnh,thành phố mới thực hiện làm thủ tục chi trả trợ cấp cho khoảng 21% người thamgia kháng chiến và khoảng 42% con đẻ của người tham gia kháng chiến bị hậu quảchất độc hoá học. Các tỉnh: Hà Tĩnh, Phú Thọ, Thái Nguyên và Vĩnh phúc đã hoàntất việc chi trả đối với đối tượng nói trên. Song, còn nhiều tỉnh, thành phốthực hiện rất chậm, đặc biệt là đối với người trực tiếp bị hậu quả chất độc hoáhọc. Tình hình trên đang gây khó khăn bức xúc đối với người hưởng chính sách vàlàm chậm tiến độ thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề hếtsức cấp thiết này.

Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉđạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính - Vật giá và cácquận, huyện, xã, phường khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1/ Soát xét lại danh sách những người bị hậu quả chất độchoá học đã điều tra theo Quyết định 74/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vànhững người được điều tra bổ sung theo công văn số 2748/LĐTBXH-BTXH ngày11/9/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện theo quyđịnh dưới đây.

2/ Những người tham gia kháng chiến đã hoạt động ở vùng bịMỹ sử dụng chất độc hoá học trong thời gian từ tháng 8 năm 1961 đến ngày 30tháng 4 năm 1975 mà có con bị dị dạng, dị tật (đã có trong danh sách điều tra)thì làm thủ tục giải quyết hưởng mức bằng 88.000 đông/người/tháng; nếu khôngcòn khả năng lao động, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận thìlập thủ tục giải quyết hưởng mức trợ cấp bằng 100.000 đồng/người/tháng.

Đối với con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độchoá học (đã có trong danh sách điều tra), nay vẫn xác định là bị dị dạng, dịtật không còn khả năng lao động thì lập thủ tục hưởng trợ cấp bằng 48.000đồng/người/tháng; nếu không còn khả năng lao động, không tự lực được trong sinhhoạt, được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường xác nhận thì lập thủ tục giảiquyết hưởng mức trợ cấp bằng 84.000 đồng/người/tháng.

3/ Việc giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiếnvà con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học trong danh sách điều tra theo Quyếtđịnh 74/1998/QĐ-TTg hoàn thành trong quý III năm 2002. Những trường hợp điềutra bổ sung theo hướng dẫn tại công văn số 2748/LĐTBXH-BTXH đủ điều kiện quyđịnh tại Quyết định 26/2000/QĐ-TTg thì giải quyết chế độ từ ngày cấp có thẩmquyền quyết định.

4/ Về kinh phí chi trả trợ cấp và mua bảo hiểm y tế đối vớingười tham gia kháng chiến và con đẻ cuả họ bị nhiễm chất độc hoá học thực hiệntheo Thông tư số 17/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 5/7/2000 của Liên tịch Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

5/ Trước ngày 15 tháng 10 năm 2002 các tỉnh, thành phố báocáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báocáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, các địaphương phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn giảiquyết.