BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/BXD-PTĐT
V/v phân loại đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Phúc đáp công văn số 6631/UBND-CN ngày 25/09/2012 của Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân loại đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Bộ Xâydựng có ý kiến như­ sau:

Định hướng nâng loại đô thị Hoàng Mai trở thành đô thị loạiIV là phù hợp với định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 07/04/2009; Điều chỉnhquy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệttại Quyết định 1447/QĐ-TTg ngày 16/09/2009 cũng như các định hướng phát triểnkinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Đô thị Hoàng Mai cũng đã được lập và phê duyệtquy hoạch chung theo Quyết định 3948/QĐ-UBNDCN ngày 19/10/2004 của UBND TỉnhNghệ An. Trên cơ sở quy hoạch chung, các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật đãđược đầu tư xây dựng tại thị trấn Hoàng Mai. Thị trấn Hoàng Mai - khu vực trungtâm của đô thị Hoàng Mai cũng đã được thành lập theo Nghị định 41/2006/NĐ-CPngày 21/04/2006 của Chính phủ. Song đánh giá chung về hệ thống hạ tầng kỹthuật, kiến trúc cảnh quan đô thị vẫn còn nhiều hạn chế: hệ thống cấp nước mớiđang được đầu tư xây dựng; hệ thống thoát nước, xử lý chất thải mới ở giai đoạnchuẩn bị đầu tư; các khu ở, khu đô thị mới đang ở giai đoạn bắt đầu triển khai thựchiện, chưa đưa vào sử dụng… Do đó, đô thị Hoàng Mai chưa đủ các điều kiện đểcông nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Tuy nhiên, đô thị Hoàng Mai là khu vực có tiềm năng lợi thế kinhtế biển, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, văn hóa để hình thành khu kinh tế trọngđiểm, tạo đà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An và có tác động lan tỏađến vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ. Đô thị Hoàng Mai đang trong quá trình phát triểnvới hạt nhân tăng trưởng là các khu công nghiệp, khu kinh tế và thị trấn HoàngMai hiện hữu.

Căn cứ Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị: “Trường hợp đặc biệt theoyêu cầu quản lý lãnh thổ, chủ quyền quốc gia hoặc quản lý phát triển kinh tế -xã hội, việc quyết định cấp quản lý hành chính của một khu vực có thể được cơquan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định trước khi khu vực đó được đầu tưxây dựng đạt được những tiêu chuẩn cơ bản về phân loại đô thị”, đề nghịUBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo việc xây dựng đề án thành lập thị xã Hoàng Mai, trìnhChính phủ xem xét theo quyết định để làm cơ sở hình thành bộ máy hành chính đápứng yêu cầu quản lý trong quá trình phát triển của đô thị Hoàng Mai.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An nghiên cứu, chỉ đạo triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Cục PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị