BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/TCT-CS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 141/CT-TT &HT ngày 03/01/2014 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dươngvướng mắc về chứng từ của khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoàilàm việc tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 vàĐiểm 2.6 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quyđịnh:

"1. Trừcác khoản chi nêu trên tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chithực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi cóđủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật"

"2.5...-Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nướcngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại ViệtNam theo bậc học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiềncông, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương,tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từtheo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế thu nhập doanh nghiệp"

Căn cứ Điểm g7Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quyđịnh không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

"g.7)Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Namhọc tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoàitại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụnglao động trả hộ"

Căn cứ quy địnhtrên, Tổng cục Thuế thống nhất với phương án đề xuất của Cục Thuế Bình Dương,cụ thể:

Trường hợp thỏathuận tại hợp đồng lao động, Công ty có chi trả hộ tiền học phí cho con củangười nước ngoài học tại Việt Nam nếu có hóa đơn hoặc chứng từ thu tiền học phícó ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản tiền học phí này không tính vào thunhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động khi tính thuếTNCN.

Tổng cục thuế thôngbáo cho Cục Thuế Bình Dương được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Vụ TNCN;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn