BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/BCT-XNK
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam của các doanh nghiệp FDI.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Công Thương nhận được đề nghịcủa một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đầu tư kinhdoanh thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động mua bán hànghóa và hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài tại Việt Nam xin phép xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu nhưng tồn kho,không tiêu thụ được tại Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Công Thương xin trao đổivới Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Theo quy định hiện hành, đối vớitrường hợp doanh nghiệp FDI xuất khẩu hàng hóa do doanh nghiệp nhập khẩu nhằmmục đích kinh doanh nhưng tồn kho, không tiêu thụ được tại thị trường Việt Nam(do khách hàng hủy hợp đồng sản xuất/mua bán; hàng hóa không hợp thời trang,mùa vụ; khách hàng không còn nhu cầu sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng…) chưađược hướng dẫn cụ thể.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay,để phù hợp với tình hình thực tế và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trìnhthực thi pháp luật, Bộ Công Thương đề nghị xem xét, giải quyết theo hướng:

1. Cho phép các doanh nghiệp FDIđược xuất khẩu hàng hóa nhập khẩu để kinh doanh đã nộp đủ thuế nhập khẩu nhưngtồn kho, không tiêu thụ được tại Việt Nam theo các quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đạilý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Thủ tục xuất khẩu được giải quyếttại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.

2. Để doanh nghiệp thực hiện đúnghoạt động kinh doanh nêu trên và tránh trường hợp doanh nghiệp gian lận thươngmại gây thất thu ngân sách Nhà nước, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính cóhướng dẫn cụ thể về thủ tục Hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bộ Công Thương xin có một số ý kiếnnêu trên và đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, cho ý kiếntrước ngày 15 tháng 3 năm 2013 để Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ PC, KH;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh