BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1858/BXD-TTr
Trả lời UBND tỉnh Khánh Hòa về việc áp giá bán nhà số 27-29 Trần Quý Cáp, thành phố Nha Trang.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được Công vănsố 539/UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến vềviệc giải quyết bán các căn nhà số 27-29 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thànhphố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho bà Nguyễn Như Hồng theo điều 2 Quyết định số 399/QĐ-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về giải quyết khiếu nại của bà NguyễnNhư Hồng;

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trảlời như sau:

Việc ký hợp đồng và bán tầngtrệt của các căn nhà số 27-29 Trần Quý Cáp cho bà Nguyễn Như Hồng được thựchiện theo phương thức quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chínhphủ về mua bán và kinh doanh nhà ở và Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ởthuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa đượccải tạo, xây dựng lại.

Bộ Xây dựng trả lời để Ủy bannhân dân tỉnh Khánh Hòa có cơ sở để giải quyết vụ việc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (để biết);
- Lưu: VP Bộ, TTr Bộ, hồ sơ (Hg).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam