BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1858/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: CụcThuế thành phố Cần Thơ

Trả lời Công văn số 66/CT-TTTH ngày 26/3/2008 củaCục Thuế thành phố Cần Thơ về ưu đãi tiền sử dụng đất đối với nhà máy nước, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 60 Luật Đất đai năm 2003 quy định:"1. Người sử dụng đất mà Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuêđất được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các trường hợp sauđây: a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bànưu đãi đầu tư; b) Sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinhdoanh;...

2. Chính phủ quy định cụ thể việc miễn, giảm tiềnsử dụng đất, tiền thuê đất."

- Tại điểm 2, Mục II Danh mục A, Phụ lục ban hànhkèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) quyđịnh vực lĩnh vực ưu đãi đầu tư: "2- Đầu tư xây dựng nhà máy nước, hệthống cấp nước phục vụ sinh hoạt phục vụ công nghiệp; đầu tư xây dựng hệ thốngthoát nước."

- Tại Điều 17 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trênquy định: “Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất trả tiền sử dụng đất để hoạt độngsản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi về tiền sử dụng đất như sau:

1. Được giảm 50% tiền sử dụng đất nếu dự án đầu tưthuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A phụ lục ban hành kèm theoNghị định này;

2. Được giảm 75% tiền sử dụng đất nếu dự án đầu tưđược thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B phụ lục ban hành kèm theo Nghịđịnh này;

3. Được miễn nộp tiền sử dụng đất trong các trườnghợp:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực quy địnhtại Danh mục A và được thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B phụ lụcban hành kèm theo Nghị định này;

b) Dự án đầu tư được thực hiện tại địa bàn quy địnhtại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

- Tại điểm 32, Mục V, Phần B Phụ lục A Danh mục lĩnhvực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầutư quy định lĩnh vực ưu đãi đầu tư về xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng:"2- Xây dựng nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, phục vụcông nghiệp; đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước."

- Tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: "Miễn tiềnsử dụng đất theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư."

- Tại điểm e, khoản 3, Điều 30 Nghị định số 117/2007/NĐ-CPngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quyđịnh dự án đầu tư xây dựng cấp nước được Nhà nước hỗ trợ: "Miễn tiền sửdụng đất."

- Tại Điều 29 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định vềáp dụng ưu đãi đầu tư: "1. Nhà đầu tư đang được hưởng các ưu đãi đầu tưquy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam, Luật Hợp tác xã và các luật thuế được tiếp tục hưởng các ưu đãi đầutư quy định tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đã được cấp.

2. Trường hợp dự án đầu tư thực hiện trước ngày LuậtĐầu tư có hiệu lực thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này thìnhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư trong thời gian ưu đãi còn lại kể từ ngàyNghị định này có hiệu lực.

3. Trường hợp pháp luật; chính sách mới được banhành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi và ưu đãi mà nhà đầu tưđã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi mới trongthời gian ưu đãi còn lại (nếu có) kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệulực."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công tyTNHH Cấp thoát nước được UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBngày 09/6/2004 về việc quy hoạch đất xây dựng nhà máy nước để lập dự án đầu tưvà thiết kế kỹ thuật xây dựng Nhà máy nước tại xã Mỹ Khánh; đến ngày 26/6/2007UBND thành phố Cần Thơ có Công văn điều chỉnh vị trí và quy mô diện tích đấtxây dựng Nhà máy trước tại xã Mỹ Khánh, đồng thời đề nghị thu hồi Quyết định số 1767/QĐ-UB nêu trên. Yêu cầu Cục Thuế căn cứ hồ sơ giao đất, quyết định giaođất để xác định tiền sử dụng đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luậttại thời điểm phát sinh nghĩa vụ tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương