BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1859/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn

Trả lời công vănsố 568/CPVNGĐ-TCLĐTL ngày 17/5/2011 của Cục phục vụ Ngoại giao đoàn về chế độtrợ cấp thôi việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy địnhtại khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/NĐ-CPngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động cótrách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã làm việc từ đủ 12tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định tạiĐiều 36; Điều 37; các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 41và điểm c, khoản 1 Điều 85 Bộ luật Lao động.

Như vậy, trườnghợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn khichấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định nêu trên mà chưa đủ điều kiệnhưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Lao động thìngười sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Cách tínhtrả trợ cấp thôi việc cụ thể thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động– Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội trả lời để Cục phục vụ Ngoại giao đoàn biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào