BỘ XÂY DỰNG

----------------------

Số: 186/BXD-KTXD

V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá trong hợp đồng thi công xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 150 CV/CT ngày 20/9/2011 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm về hướng dẫn điều chỉnh giá trong hợp đồng thi công xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồngtrọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

1. Hợp đồng số 07/2008/HĐTCXD ký ngày 28/11/2008 là hợp đồngtheo đơn giá điều chỉnh nên không thuộc đối tượng áp dụngThông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: thực hiện điều chỉnh giá theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan.

Với nội dung trên, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

(đã ký)

Phạm Văn Khánh