BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 186/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện chi phí khoan thăm dò hang Kaster trước khi thi công cọc khoan nhồi và chi phí kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kínhgởi : Ban quản lý dự án Thăng Long

Trả lời vănbản số 2280/PMUTL-LHL ngày 23/11/2010 của Ban quản lý dự án Thăng Long đề nghịhướng dẫn chi phí khoan thăm dò hang Kaster trước khi thi công cọc khoan nhồivà chi phí kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo văn bảnsố 2280/PMUTL-LHL đã nêu, do đặc thù của công trình giao thông, nên để chủ độngđề ra biện pháp thi công xử lý hang Kaster và tăng cường công tác kiểm tra đánhgiá chất lượng thi công cọc khoan nhồi, thì việc Bộ Giao thông Vận tải và Banquản lý dự án Thăng Long yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện khoan thăm dò hangKaster trước khi thi công cọc khoan nhồi và siêu âm, nén tĩnh kiểm tra đánh giáchất lượng cọc khoan nhồi; đồng thời phê duyệt dự toán chi phí các công tác nàylà phù hợp.

Căn cứ dựtoán chi phí được phê duyệt, nội dung hợp đồng đã ký kết, Ban quản lý dự ánThăng Long thực hiện thanh toán, quyết toán cho Nhà thầu theo quy định.

Căn cứ ý kiếnnêu trên, Ban quản lý dự án Thăng Long báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh