BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 186/BXD-QLN

V/v: chuẩn bị Hội nghị sơ kết chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng ĐBSCL (giai đoạn 2).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả các cụm, tuyến dân cư vượt lũ đã xây dựng trong giai đoạn 1 và triển khai các dự án giai đoạn 2 thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đúng tiến độ, Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị đánh giá việc hoàn thiện và phát huy hiệu quả các dự án cụm, tuyến dân cư đã thực hiện trong giai đoạn 1, đồng thời sơ kết việc triển khai thực hiện các dự án thuộc giai đoạn 2 của Chương trình. Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2010.

Để chuẩn bị nội dung báo cáo chung tại Hội nghị, đồng thời để có cơ sở đề xuất phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2, đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố chỉ đạo thực hiện một số việc sau đây:

1. Chuẩn bị báo cáo những nội dung liên quan đến việc hoàn thiện và phát huy hiệu quả các cụm, tuyến dân cư vượt lũ đã thực hiện trong giai đoạn 1, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2 trên địa bàn Tỉnh, Thành phố theo mẫu biểu tại Phụ lục số 1 kèm theo;

2. Xác định giá thành tôn nền, đắp bờ bao phù hợp với thực tế (theo mẫu biểu tại Phụ lục số 2 kèm theo). Trên cơ sở giá thành thực tế, xác định suất đầu tư tôn nền, đắp bờ bao, đồng thời đề xuất phương án xử lý, giải quyết đối với phần giá trị tăng thêm so với suất đầu tư đã quy định;

3. Đề xuất lãi suất cho vay phù hợp để đầu tư xây dựng các bãi chứa rác và kè chống sạt lở cụm, tuyến dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Báo cáo các nội dung trên gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 05/02/2010.

Đề nghị UBND các Tỉnh, Thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);

- VPCP;

- Bộ KH&ĐT, Bộ TC, Bộ NN & PTNT;

- Ngân hàng NN VN;

- Ngân hàng PTVN, Ngân hàng CSXH;

- Sở XD các tỉnh, thành phố trên;

- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Trần Nam

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ? UBND xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất ?

>> Xem thêm:  Mua bán đất bằng hợp đồng viết tay có hiệu lực pháp luật không ? Thủ tục mua bán đất hợp pháp ?