THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 186/TTg-KTN
V/v điều chỉnh, khoanh định các mỏ đá granit trên địa bàn tỉnh Bình Định tại QH thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD đến năm 2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3415/BXD-VLXDngày 24 tháng 12 năm 2014 về việc điều chỉnh, khoanh định các mỏ đá granit trênđịa bàn tỉnh Bình Định tại Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụngkhoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, khoanh định các khu vực đá granit tạiPhụ lục II quy hoạch thăm dò trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệpvật liệu xây dựng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 152/2008/QĐ-TTgngày 28 tháng 11 năm 2008 và tại Phụ lục III quy hoạch dự trữ khoáng sản làm vậtliệu xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ với các tọa độ, diện tích, phạm vi, ranh giới cáckhu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định như kiến nghị của Bộ Xây dựng tại công vănnêu trên.

2. Điều chỉnh khu vực đá granit Phú Hà, xã Mỹ Đức, huyện PhùMỹ từ quy hoạch thăm dò trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp vậtliệu xây dựng đến năm 2020 sang quy hoạch dự trữ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

3. Bộ Xây dựng rà soát, hợp nhất Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khaithác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Địnhthực hiện việc cấp phép hoạt động khoáng sản cho các mỏ khoáng sản nêu trêntheo đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH TKBT, V.I, V.III;
- Lưu: VT, KTN(3) Binh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải