THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/TTg-KTN
V/v miễn tiền thuê đất choViện Dệt may

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

-Bộ Tài chính;
-
Tập đoàn Dệt may Việt Nam;
-
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Công văn số 1293/TĐDMVN-ĐT ngày 10 tháng 11 năm 2015) và của Bộ Tài chính (Công văn số 453/BTC-QLCS ngày 12 tháng 01 năm 2016) về việc miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý việc miễn tiền thuê đất cho Viện Dệt may như đề nghị củaBộ Tài chính nêu tại công văn trên.

2Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thựchiện việc miễn tiền thuê đất nêu trên theo quy định./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
TTg, các PTTg;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Bộ Công Thương;
-
VPCP: BTCN, các PCN,Các Vụ: KTTH, PL,TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải