BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/LĐTBXH-TCDN
V/v chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia năm 2014

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Công Thương; Xây dựng; Quốc phòng; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam; Điện lực Việt Nam; Dệt may Việt Nam; Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam;
- Các Hiệp hội: Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam; Các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Để chuẩn bị tổ chức thi tay nghềquốc gia năm 2014, tuyển chọn thí sinh tham dự tay nghề ASEAN lần thứ 10 năm2014 được tổ chức tại Việt Nam và thi tay nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015 tạiBrazil, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo một số nội dung như sau:

1. Các nghề tổ chức thi:

Các nghề tổ chức thi tay nghề quốcgia năm 2014 theo danh mục đính kèm Công văn này.

2. Về đối tượng dự thi:

Đối tượng dự thi là những người cóđộ tuổi không quá 22 tuổi tính đến năm tổ chức thi (có ngày sinh từ ngày01/01/1992 trở lại đây), riêng đối với nghề Cơ điện tử và nghề Tự động hóa côngnghiệp không quá 25 tuổi tính đến năm có tổ chức thi (có ngày sinh từ ngày01/01/1989 trở lại đây) và chưa từng tham dự thi tay nghề quốc gia các nămtrước hiện đang học tập tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, kể cả cáctrường đại học, cao đẳng, các cơ sở khác có dạy nghề hoặc là người lao độngđang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệphội nghề nghiệp.

3. Về đề thi tay nghề quốc gia

Đề thi tay nghề quốc gia năm 2014sẽ được xây dựng trên cơ sở đề thi tay nghề ASEAN lần thứ 9 năm 2012 (tham khảotrên Website của Tổng cục Dạy nghề: tcdn.gov.vn tại mục: Thư viện - Tài nguyên- Văn bản thi tay nghề) và đề thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013 (thamkhảo trên Website của thi tay nghề thế giới: worldskills.org).

4. Thời gian và địa điểm tổ chứcthi:

- Thời gian dự kiến thi tay nghềquốc gia vào tháng 5 năm 2014.

- Địa điểm tại Hà Nội và một số địaphương lân cận.

- Cụ thể về thời gian và địa điểmthi chính thức sẽ thông báo sau:

5. Đăng ký tham dự thi tay nghềquốc gia năm 2014

Để lựa chọn thí sinh chính thứcđăng ký thi tay nghề quốc gia năm 2014, đề nghị các Bộ, địa phương, Tập đoàn vàHiệp hội nghề nghiệp tổ chức thi cấp Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghềnghiệp trước thời hạn đăng ký chính thức danh sách cụ thể các thí sinh và cácthành phần khác tham dự kỳ thi tay nghề quốc gia theo quy định tại mục 5.2.

5.1. Việc đăng ký dự thi theo đoànnhư sau:

- Đoàn các Bộ; các tỉnh, thành phố:TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Cần Thơ; các Tậpđoàn và các Hiệp hội nghề nghiệp mỗi nghề đăng ký tối đa 02 thí sinh dự thi;

- Đối với các đoàn địa phương cònlại mỗi nghề đăng ký 01 thí sinh dự thi;

- Riêng nghề Cơ điện tử và nghề Tựđộng hóa công nghiệp thi theo đội (mỗi đội 02 thí sinh, mỗi đoàn dự thi cử 01đội tham dự.

5.2. Thời hạn đăng ký dự thi

- Để chuẩn bị cho việc lập kế hoạchchi tiết các hoạt động và các dự toán kinh phí cho kỳ thi tay nghề quốc gia năm2014, đề nghị các Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp dự kiến sốlượng thí sinh theo từng nghề đăng ký thi tay nghề quốc gia năm 2014 (theo mẫuđính kèm) trước ngày 01/10/2013.

- Thời hạn đăng ký chính thức danhsách cụ thể thí sinh và các thành phần khác tham dự kỳ thi tay nghề quốc gianăm 2014 theo mẫu đính kèm trước ngày 28/2/2014.

Các văn bản đăng ký dự kiến sốlượng và đăng ký chính thức tham dự thi tay nghề quốc gia gửi trực tiếp về Tổngcục Dạy nghề, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm-Hà Nội, email: thitaynghe2010@gmail.com,điện thoại: 04.397.479.22, fax: 04.397.479.31) để tổng hợp.

Trên cơ sở đăng ký chính thức củacác Bộ, địa phương, Tập đoàn và Hiệp hội nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội sẽ xem xét quyết định chính thức các nghề tổ chức thi tay nghề quốcgia./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB, BLĐTBXH;
- Sở LĐTBXH các tỉnh/Tp trực thuộc TƯ;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

DANH MỤC

CÁCNGHỀ DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2014
(Kèm theo Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên nghề

1

Cơ điện tử (Mechatronics)

2

Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Design - CAD)

3

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT/Software Solutions for Business)

4

Hàn (Welding)

5

Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

6

Đường ống nước (Plumbing and Heating)

7

Điện tử (Electronics)

8

Thiết kế trang Web (Web Design)

9

Lắp đặt điện (Electrical Installations)

10

Xây gạch (Bricklaying)

11

Mộc mỹ nghệ (Cabinet Making)

12

Mộc dân dụng (Joinery)

13

Thiết kế các kiểu tóc (Hair Dressing)

14

Chăm sóc sắc đẹp (Beauty Therapy)

15

Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

16

Công nghệ ô tô (Automobile Technology)

17

Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

18

Nấu ăn (Cooking)

19

Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)

20

Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

21

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin (IT Network System Administration)

22

Tự động hóa công nghiệp (Industry Automation)

(Mẫuđăng ký kèm theo Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội)

Tên đơn vị chủ quản:

Tên đơn vị:

ĐĂNGKÝ DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÍ SINH THAM DỰ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2014

Tênđơn vị đăng ký (đoàn): ………………………………………………………………………

TT

Tên nghề

Số lượng thí sinh tham dự

1

Cơ điện tử (Mechatronics)

2

Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Design - CAD)

3

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT/Software Solutions for Business)

4

Hàn (Welding)

5

Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

6

Đường ống nước (Plumbing and Heating)

7

Điện tử (Electronics)

8

Thiết kế trang Web (Web Design)

9

Lắp đặt điện (Electrical Installations)

10

Xây gạch (Bricklaying)

11

Mộc mỹ nghệ (Cabinet Making)

12

Mộc dân dụng (Joinery)

13

Thiết kế các kiểu tóc (Hair Dressing)

14

Chăm sóc sắc đẹp (Beauty Therapy)

15

Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

16

Công nghệ ô tô (Automobile Technology)

17

Dịch vụ nhà hàng (Restaurant Service)

18

Nấu ăn (Cooking)

19

Điện lạnh (Refrigeration and Air Conditioning)

20

Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

21

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin (IT Network System Administration)

22

Tự động hóa công nghiệp (Industry Automation)

Thủ trưởng đơn vị(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

……, ngày…… tháng……năm 2013
Người lập biểu(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: Đề nghịcung cấp thông tin người làm đầu mối liên lạc: Họ và tên; chức danh/đơn vị côngtác; số điện thoại cơ quan và di động; Email và địa chỉ gửi Văn bản.


(Mẫuđăng ký kèm theo Công văn số 1860/LĐTBXH-TCDN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội)

Tên đơn vị chủ quản:

Tên đơn vị:

ĐĂNGKÝ CHÍNH THỨC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM DỰ THI TAY NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2014

Tênđơn vị đăng ký (đoàn): ……………………………………………………………………………

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính(nam/nữ)

Chức vụ/ đơn vị học tập, công tác

Địa chỉ đơn vị

Chức vụ trong đoàn

Nghề tham dự (nếu là thí sinh hoặc chuyên gia)

Điện thoại/email

Ghi chú

Tổng số

……, ngày…… tháng……năm……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Thànhphần đoàn (thí sinh, chuyên gia, Trưởng đoàn, Phó đoàn và các thành phần khác)theo quy định tại Quy chế tổ chức thi tay nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyểnquốc gia.