VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/VPCP-KTTH
V/v các ý kiến góp ý tại Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ”

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét báo cáo tổng hợp thông tin của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại văn bản số 850/BC-TTĐT ngày 23 tháng 11 năm 2020 về Hội thảo “Thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ” và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 750/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện và sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của từng địa phương, nâng cao tính liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế trọng điểm và các vùng kinh tế - xã hội nói chung.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KTTH (2). NTC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân