BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1861/LĐTBXH-LĐTL
V/v xếp doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Trả lời công văn số 682/CV-CNT-TCCB-LĐngày 28 tháng 3 năm 2008 và 757/CNT-LĐTL ngày 8 tháng 4 năm 2008 của quý Tậpđoàn về việc đăng ký xếp Công ty hạng I đối với Công ty TNHH một thành viên Vậntải viễn dương Vinashin, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 5405/BTC-TCDN ngày 12 tháng 5 năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cóý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tưsố 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của liên Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối vớithành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước; báo cáo quyết toán tàichính năm 2006, năm 2007 và kế hoạch năm 2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội thấy Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin đủtiêu chuẩn xếp công ty hạng I.

Tiền lương và phụ cấp giữ chứcvụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý Công ty TNHH nhà nước một thành viên Vậntải viễn dương Vinashin được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tưsố 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên kể từ ngày Tập đoàn Công nghiệp tàu thủyViệt Nam ra quyết định xếp hạng công ty.

2/ Đề nghị Tập đoàn Công nghiệptàu thủy Việt Nam ra quyết định xếp hạng đối với Công ty TNHH nhà nước mộtthành viên Vận tải viễn dương Vinashin và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân