TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1861/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH OPEN ASIA thiết bị nặng Việt Nam
163 Bà Triệu – Hà Nội
- Cục hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2006/CV-OPENASIA ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Công ty TNHH Open Asia thiết bị nặng Việt Nam về việc cưỡng chế thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Qua tra cứu trên mạng quản lý rủi ro ngày 25/4/2006 của Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Open Asia thiết bị nặng Việt Nam (MST: 0100956102) có nợ thuế quá hạn tờ khai 751/NDT ngày 16/3/2006 và đã từng bị nợ thuế cưỡng chế trên mạng KTT559 tờ khai 3813/NKD ngày 28/4/2005; tờ khai 1066/NKD ngày 9/3/2005 do chậm nộp tiền thuế điều chỉnh tăng. Sau khi xem xét các chứng từ xuất trình, Tổng cục Hải quan nhận thấy hai tờ khai 3813/NKD, 1066/NKD của Công ty TNHH Open Asia thiết bị nặng Việt Nam không thuộc diện nợ thuế quá hạn 90 ngày theo quy định và đáp ứng đủ tiêu chỉ về nợ thuế để được hưởng thời gian ân hạn.

Tuy nhiên, do hiện nay Công ty có nợ thuế quá hạn của tờ khai 751/NDT vì vậy chưa đủ điều kiện để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế theo quy định tại điểm 2.1 Phần A Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Open Asia thiết bị nặng Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An