Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 1861 TCT/NV6 NGÀY 10 NGÀY 5 THÁNG 2002
VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 348/TC-NV ngày 1-4-2002 của cục thuế tỉnh hỏi về thuế suất thuế giá trị giatăng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2đ, điểm 3h, 3q, Mục II Phần BThông tư 89/1998/TT-BTC ngày 27-6-1998 của Bộ Tài chính; 2.23, điểm 3.10, điểm3.3 Mục II phần B, Chương 44, Chương 73, Chương 76 Biểu thuế suất thuế giá trịgia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính.

- Mặt hàng bảng đen dùng để giảng dạy, học tập áp dụng thuếsuất thuế giá trị gia tăng 5%.

- Mặt hàng bàn, ghế làm từ gỗ, sắt thép, nhôm, inox, dùngtrong trường học áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế được biết và thực hiện.