BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1862/TY -TC
V/v trả lời đơn thư kiến nghị của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ.

Trả lời công văn số 45/HHCNĐNB /2015ngày 22/6/2015 của Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ kiến nghị các loại phí, lệphí, quyền lực quá lớn của cơ quan thú y Việt Nam so với các nướctrong khu vực và so với thế giới, Cục Thú y có ý kiếnnhư sau:

1. Về công tác thú y:

- Pháp lệnh Thú y được thông qua năm2004 khi dịch bệnh động vật đang diễn ra trên diện rộng.Trải qua hơn 10 năm,một số nội dung trong Pháp lệnh không còn phù hợp với tìnhhình hiện nay. Để giải quyết vấn đề này, Luật Thú y đã được Quốc hội khóa XIIIthông qua tại kỳ họp thứ 9 vào ngày 19/6/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.Luật đã có các quy định mới như sau: (i) không thực hiện kiểm dịch động vật,sản phẩm động vật vận chuyển nội tỉnh; (ii) không kiểm dịch đối với động vật,sản phẩm động vật xuất phát từ cơ sở an toàn dịch bệnh, cơ sở đã được phòngbệnh bằng vắc xin, cơ sở đã được giám sát dịch bệnh; (iii) chỉ thực hiện kiểmdịch vận chuyển ra khỏi tỉnh đối với động vật, sản phẩm động vật ra khỏi tỉnhxuất phát từ nơi có nguy cơ về dịch bệnh. Việc vệ sinh tiêu độc khử trùng vàniêm phong phương tiện vận chuyển do doanh nghiệp tự thực hiện dưới sự giám sátcủa cơ quan thú y địa phương. Vì vậy, hàng loạt thủ tục hành chính về kiểm dịchsẽ được bãi bỏ; giảm tối đa thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp.

- Ngành thú y thực hiện chức năng,nhiệm vụ theo quy định tại Pháp lệnh Thú y 2004 (nay làLuật Thú y) và Luật an toàn thực phẩm. Các quy định này phù hợp với luật pháp củacác nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực thú y (tham khảo phụ lụccủa văn bản này).

2. Về phí và lệ phí trong côngtác thú y:

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y và các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chứckiểm tra thực tế việc thu phí, lệ phí trong công tác thú y tại một số địaphương; đồng thời đã rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y (gọi tắt là Thông tư 04) theohướng phù hp, đáp ứng các yêu cầu thực tế hiện nay, nhưngkhông trái với các quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đến ngày 07/8/2015 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 113/2015/TT-BTC (cóhiệu lực ngày 08/8/2015) về việc sửa đổi Thông tư 04 theo đó, bãi bỏ 13 khoảnthu, sửa đổi 01 khoản thu liên quan đến cấp giấy phép có thu lệ phí và bãi bỏ21 khoản thu phí thú y ở các khâu khác nhau.

- Thực hiện chương trình xây dựng vănbản quy phạm pháp luật, Cục Thú y đang phối hợp với các cơ quan của Bộ Tàichính tiếp tục rà soát sửa đổi Thông tư quy định về việc thu, nộp, quản lý, sửdụng phí, lệ phí trong công tác thú y theo tinh thần của Luật Thú y và Dự thảoLuật phí, lệ phí. Trong khi xây dựng dự thảo thông tư này,chúng tôi sẽ nghiên cứu ý kiến của Hiệp hội chăn nuôi Đông Nam Bộ và các tổchức, cá nhân khác để rà soát bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí, chuyển mạnh sangcơ chế giá nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránhchồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các phòng: KD, TTrPC, DT, TYCĐ, QLT;
- Lưu VT, TC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Xuân Thành

PHỤ LỤC

MỘTSỐ THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC THÚ Y CỦA THÁI LAN

(Kèmtheo công văn số 1862 /TY-TC ngày 24/9/2015 của Cục Thú y)

Thái Lan đã có những chính sách lớnđể củng cố, phát triển ngành sản xuất chăn nuôi bền vững; tạo thuận lợi tối đacho ngành thú y hoạt động; định hướng và hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sảnxuất theo chuỗi khép kín để bảo đảm an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thựcphm, bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh xuất khu sản phẩm chăn nuôi sang các nước.

Về văn bản quy phạm pháp luật:

Thái Lan có Luật phòng chống dịchbệnh truyền nhiễm trên động vật (ban hành năm 1956, sửa đổi năm 1999), LuậtKiểm soát giết mổ và Buôn bán sản phẩm thịt (ban hành năm 1992), Luật kiểm soátchất lượng thức ăn chăn nuôi (năm 1982),.... Theo quy định của Thái Lan, giasúc được quản lý theo thẻ tai, chăn nuôi với mục đích thương mại phải đăng kývà được cơ quan thú y cấp phép, chương trình tiêm phòng vắc xin cho gia súc,gia cầm được nhà nước bao cấp một phần, động vật mắc bệnh nguy hiểm phải tiêuhủy sẽ được nhà nước hỗ trợ tới 75% theo giá thị trường, việc kim dịch động vật được cơ quan thú y Thái Lan thực hiện miễn phí, phương tiệnvận chuyn động vật và sản phm độngvật phải đăng ký với cơ quan thú y và việc giám sát vận chuyển được thực hiệnthông qua chương trình máy tính E-movement (theo dõi, giám sát vận chuyển24/24h qua hệ thống camera).

Về nguồn lực thú y:

Thái Lan có nguồn nhân lực rất lớn vàtiềm lực tài chính rất mạnh để thực hiện các hoạt động thú y, cụ thể: Thái Lancó hệ thống thú y đồng bộ, thống nhất và được tổ chức theo ngành dọc từ Trungương cho tới cấp xã với số lượng gần 5.000 người làm việc trong các cơ quan thúy trung ương và 37.000 cán bộ thú y làm việc ở các cơ quan thú y cấp tỉnh,huyện, xã. Thái Lan có hệ thống Viện nghiên cứu thú y và Phòng xét nghiệm thú yhiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực thúy.

Nhiều năm qua, mỗi năm Chính phủ TháiLan đã cấp khoảng 180 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 4.000 tỷ đồng) chongành thú y hoạt động, bao gồm kinh phí để thực hiện các chương trình phòngchống dịch bệnh động vật, đánh dấu nhận dạng gia súc, kiểm dịch vận chuyển,quản lý vận chuyển thông qua hệ thống trạm/ chốt kiểm dịchvà camera giám sát tuyến đường, quản lý và kiểm soát giết mổ gia súc, giacầm,...