VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------

Số: 1862/VPCP-KTN

V/v: Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hợp tác thăm dò, khai thác và chế biến cromit tại tỉnh Thanh Hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có công văn số 1253/UBND-CN ngày 19 tháng 3 năm 2010 báo cáo về việc hợp tác thăm dò, khai thác và chế biến cromit tại tỉnh Thanh Hóa. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý