BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1863/BHXH-CST
V/v: Giải quyết vướng mắc trong cấp thẻ BHYT cho đối tượng do ngành LĐTBXH quản lý

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Bảohiểm xã hội quận, huyện, thị xã

Ngày 03/8/2011, Liên ngành Bảo hiểm xã hôi, Sở Laođộng Thương binh xã hội, Sở Tài chính đã có công văn số 936; 937/LN-BHXH-LĐTBXH-TC về việc hướng dẫn Thu, phát hành và quản lý thẻ BHYT đối vớiđối tượng Bảo trợ xã hội, đối tượng Người có công với cách mạng do ngành Laođộng Thương binh và xã hội quản lý. Song trong quá trình thực hiện phát sinhmột số vướng mắc như : việc lập danh sách cấp thẻ BHYT không ghi đầy đủ ngày,tháng, năm sinh; phát sinh tăng thẻ BHYT của các tháng cuối năm không in đượcthẻ có giá trị 13 hoặc 14 tháng… Để khắc phục những vướng mắc trên, Bảo hiểm xãhội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện bổ sung như sau:

1- Danh sách của các đối tượng do ngành Lao độngThương binh xã hội quản lý nếu chưa ghi đầy đủ ngày, tháng sinh thì in thẻ BHYTtheo ngày 00 tháng 00 và năm sinh.

2- Danh sách Người cao tuổi lập chung trong danhsách đối tượng Bảo trợ xã hội (lập hết đối tượng Người cao tuổi đến đối tượngBảo trợ xã hội), khi trả thẻ, lập biên bản giao nhận thẻ chung theo danh sách.

3- Trường hợp phát sinh tăng của các đối tượngtrong tháng 11 hoặc 12 hàng năm, thực hiện in 02 thẻ BHYT: 01 thẻ có giá trị 02tháng hoặc 01 tháng và 01 thẻ có giá trị 12 tháng của năm tiếp theo.

4- Bổ sung, hoàn thiện ngày, tháng sinh của tất cảcác loại đối tượng vào danh sách và dữ liệu in thẻ BHYT xong trước 30/4/2012 đểngày 01/7/2012 đổi mẫu thẻ BHYT mới theo kế hoạch dự kiến của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam. Trường hợp có sai lệch lệch về nhân thân thì bổ xung ngày, tháng, nămsinh theo hồ sơ hưởng trợ cấp, không theo hồ sơ tư pháp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ (chỉ đạo)
- Các phòng nghiệp vụ liên quan;
- Lưu: VT, CST

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương