Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1863TCT/NV7
NGÀY 10-5-2002 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI
THANH LÝ VƯỜN CÂY CAO SU

Kính gửi Cục thuế tỉnh Tây Ninh,

Trả lời Công văn số 259/CT-TQD ngày 3-4-2002 của cục thuế tỉnh Tây Ninh về xác định đối tượng chịuthuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cây cao su thanh lý, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

Tại khoản 1, Điều 4 Luật thuế giá trị gia tăng quy định đốitượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng như sau: "Sản phẩm trồngtrọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm kháchoặc chỉ sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất và bán ra".

Căn cứ vào quy định trên đây, các tổ chức, cá nhân trồng câycao su, sau thời kỳ khai thác lấy mủ cao su nay thanh lý vườn cây cao su khôngphải nộp thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu này. Lợi nhuận thu được từhoạt động thanh lý vườn cây cao su phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định hiện hành.

Cây cao su là sản phẩm trồng trọt, là tài sản cố định củanông trường sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị giatăng. Vì vậy, đối với cơ sở có vườn cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bảnchưa thành tài sản cố định hoặc vườn cây cao su đã đầu tư hoàn chỉnh thành tàisản cố định do việc tổ chức, sắp xếp lại sản xuất doanh nghiệp phải chuyển giaođơn vị khác (theo hình thức hợp đồng mua bán) để tiếp tục đầu tư, quản lý sửdụng thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục thuế thông báo để cục thuế tỉnh Tây Ninh biết vàthực hiện.