BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1864/TCT-DNNN
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1822/CT-ĐTNNngày 13/9/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc khấu trừ thuế giá trị giatăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai quá hạn của Công ty TNHH Chiau Hung ViệtNam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của CụcThuế thì Công ty TNHH Chiau Hung Việt Nam phát sinh thuế GTGT đầu vào từ tháng12/2004 nhưng đến tháng 1/2006 mới lập và nộp Tờ khai thuế GTGT. Vì vậy, CụcThuế tỉnh Đồng Nai cần kiểm tra và gửi báo cáo bằng văn bản về Tổng cục nêu rõ:

- Số thuế GTGT đầu vàophát sinh tháng 12/2004 Công ty đă hạch toán vào chi phí của năm tài chính nào(tính từ thời điểm phát sinh đến thời điểm Cục Thuế có công văn đề nghị)?

- Trường hợp Công ty đãhạch toán số thuế GTGT đầu vào nêu trên vào chi phí thì không thực hiện xử lýcho khấu trừ.

- Trường hợp Công tychưa hạch toán vào chi phí thì Cục Thuế có ý kiến đề xuất xử lý cho đơn vị đượckê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào kê khai quá hạn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báođể Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CTY TNHH Chiau Hung Việt Nam;
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến