BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1864 TCT/PCCS
v/v: chứng từ đối với tiền chi hoa hồng cho khách hàng,

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh.

Trả lời công văn số 1223 CT/TT-HT ngày 10/2/2005của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về việc hướng dẫn ghi chép hóa đơn, chứng từ đốivới tiền chi hoa hồng cho khách hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần dược phẩm Tây Ninh có bán thuốc chữabệnh và dụng cụ y khoa cho các trung tâm y tế, bệnh viện và các doanh nghiệpkhác trong tỉnh. Công ty dược phẩm Tây Ninh thực hiện chi hoa hồng cho kháchhàng của Công ty theo tỷ lệ % trên doanh số bán hàng thực chất chính là việcgiảm giá cho khách hàng. Việc sử dụng hóa đơn đối với trường hợp này được quyđịnh tại điểm 5.5 mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thực hiện như sau: Hàng hóa, dịch vụ cógiảm giá thì trên hóa đơn phải ghi rõ tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưacó thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanh toán chưa có thuếGTGT. Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụthực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán đượctính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặckỳ tiếp sau. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương