BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1865/BTC-CST
V/v thuế suất thuế GTGT mặt hàng Natri Sunfur

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2006

Kínhgửi: Công ty Hoá chất và phát triển công nghệ Việt Nam

Về đề nghị xác định thuế suấtthuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Natri Sunfur nêu tại công văn số 11/PTCNngày 05/12/2005 của Công ty Hoá chất và phát triển công nghệ Việt Nam, Bộ tàichính có ý kiến như sau:

Mặt hàng Natri Sunfur thuộc loạihoá chất cơ bản áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Tuy nhiên tại Phụ lục I banhành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủqui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật thuế GTGT có ghi công thức hoá học của Natri sunfur là Na5P3O10.

Ngày 17/01/2006, Bộ Công nghiệpcó công văn số 339/CV-CLH gửi Bộ Tài chính về việc đính chính công thức hoáhọc, theo đó Natri sunfur có công thức hoá học là Na2S.

Như vậy, lô hàng hoá chất Natrisunfur (công thức hoá học là Na2S) của Công ty nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửakhẩu Lào Cai đề cập tại công văn số 11/PTCN nêu trên áp dụng thuế suất thuếGTGT là 5%. Trường hợp Công ty đã nộp thuế GTGT theo thuế suất 10% thì đượckhấu trừ số nộp thừa ở khâu nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm 21, công văn số 5249/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính (bản sao gửi kèm).

Bộ Tài chính trả lời Công ty đểbiết và phối hợp với cơ quan Hải quan, cơ quan thuế thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG




Nguyễn Văn Phụng