BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1865/LĐTBXH-ATLĐ
V/v bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Bộ Y tế

Trả lời công văn số 1940/BYT-MT ngày15/4/2011 của Bộ Y tế về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội có ý kiến như sau:

1. Nhất trí về việc Bộ Y tế ban hànhThông tư hướng dẫn chẩn đoán và giám định bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp,bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân và bệnh nhiễm HIV-AIDS nghề nghiệp, với nộidung gửi kèm công văn trên.

2. Để hoàn chỉnh dự thảo trước khiban hành, đề nghị sửa đổi một số nội dung sau:

- Đưa căn cứ Bộ luật Lao động lêndòng đầu tiên, đồng thời sửa lại như sau: “Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao độngngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao độngngày 02 tháng 4 năm 2007”

- Chỉnh sửa thể thức văn bản để phùhợp với văn bản quy phạm pháp luật;

- Cân nhắc về tên gọi “bệnh nghềnghiệp do rung toàn thân”, để thống nhất với tên của 25 bệnh nghề nghiệpđã được ban hành (chẳng hạn như có thể gọi là “bệnh rung toàn thân nghềnghiệp).

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, hoàn thiện Thông tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh