BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1865/TCHQ-KTTT
V/v đề nghị xét ân hạn thuế của Cty CP thực phẩm Trung Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- Công ty CP thực phẩm Trung Sơn.
(42, Phạm Liêm, Đakao, Q.1, Tp Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 024/CV-CTY ngày06/03/2009 của Công ty CP thực phẩm Trung Sơn về việc xét ân hạn thuế; Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Theo giải trình, hiện Công ty CP thực phẩm Trung Sơn đang nợthuế của 31 tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu (chi tiết kèm theo). Công ty đãxuất khẩu và nộp hồ sơ thanh khoản đúng hạn. Tuy nhiên, hiện nay Công ty khôngđược hưởng thời hạn nộp thuế của đối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế chotờ khai mới phát sinh.

Theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ;Điểm 2.2.1, Mục III, Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính thì thời hạn nộp thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu củađối tượng chấp hành tốt pháp luật về thuế là 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờkhai. Do vậy, nếu Công ty thực xuất hàng hoá trong thời hạn 275 ngày như trìnhbày tại công văn số 024/CV-CTY nêu trên thì Công ty không có nợ thuế. Việc chậmra Quyết định không thu thuế nếu nguyên nhân do Công ty chậm nộp hồ sơ thanhkhoản thì Công ty không bị phạt chậm nộp thuế mà bị xử phạt hành chính về hànhvi chậm nộp hồ sơ thanh khoản, nếu do cơ quan Hải quan chậm ra Quyết định khôngthu thuế thì không xử phạt Công ty. Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh kiểmtra hồ sơ cụ thể của Công ty để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh,Công ty CP thực phẩm Trung Sơn biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ