VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1256/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 02 năm 2013 về việc tham gia dự án hỗ trợ kỹthuật vùng (R-CDTA) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoànlại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia dự án R-CDTA “Nâng cao năng lựcquản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật trong thương mạicác nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)”. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo choADB về việc này.

2. Giao Bộ Y tế là cơ quan đầu mối của Việt Nam chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham gia thực hiện dự án R-CDTA cùng vớicác nước GMS.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).HN. 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam