BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1867/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục xuất khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan ra nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 971/HQHCM-NV ngày 31/3/2009 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vềviệc thủ tục xuất ra nước ngoài từ kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Yêucầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26Nghị định 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm 5.1 khoản VII mục 2 Phần B Thôngtư số 112/2005/TT-BTC để giải quyết thủ tục hải quan cho Công ty Diagoe ĐôngDương tại Ninh Thuận xuất khẩu 15.000 thùng Johnnie Walker Red 12/75cl 40% rakhỏi kho ngoại quan, vì đây là hàng hóa của Công ty mới làm thủ tục hải quannhập kho ngoại quan, chưa làm thủ tục nhập khẩu nên khi đưa hàng hóa từ khongoại quan ra nước ngoài, không phải làm thủ tục xuất khẩu. Việc theo dõi hàngxuất kho ngoại quan, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo hướngdẫn tại Quyết định số 1473/2002/QĐ-TCHQ ngày 24/5/2002 của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh