BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng NPL bị hoả hoạn

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 829/HQDB-TXNK ngày 18/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về đề nghị miễn thuế nhậpkhẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu theohợp đồng gia công bị thiệt hại do hoả hoạn của Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về vấn đề này, ngày 20/9/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5015/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

2. Để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý thuế nhập khẩu,thuế giá trị gia tăng đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu theo hợp đồng gia côngbị thiệt hại do hoả hoạn của Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam, Cục Hải quan tỉnhBình Dương cần làm rõ một số vấn đề sau:

- Theo như nội dung trình bàytại công văn số 2326/HQBD-TXNK ngày 10/9/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngthì Công ty TNHH Yen Yue Việt Nam không cung cấp được các loại hồ sơ sổ sách kếtoán, sổ sách theo dõi xuất nhập kho nguyên phụ liệu, thành phẩm của giai đoạntừ tháng 5/2009 đến tháng 5/2010 để xác định thức tế và mức độ thiệt hại củanguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu bị hoả hoạn; nguyên liệu, máy móc,thiết bị nhập khẩu không tiêu thụ tại thị trường nội địa và không xuất khẩu ranước ngoài. Tuy nhiên, nội dung công văn số 829/HQBD-TXNK ngày 18/3/2013, côngvăn số 258/HQBD0 TXNK ngày 21/01/2012 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương lại báo cáođã phối hợp với cơ quan thuế địa phương thực hiện kiểm tra sổ sách kế toán,chứng từ kế toán, các giấy tờ có liên quan và thực hiện các bước theo quy địnhtại Thông tư 237/2009/TT-BTC .

Tổng cục đề nghị Cục Hải quantỉnh Bình Dương làm rõ sự bất hợp lý nêu trên.

- Công văn đề nghị miễn, giảm,không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng Công ty không nêu cụ thể sốtiền thuế đề nghị được miễn, giảm Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quantỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng