BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1867/TM-XNK
V/v hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào Canada năm 2002

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3201/TM-KH-XNK ngày 16/10/2002 của Sở Thương mại Tp. Hồ Chí Minh về việc bổ sung hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Canada năm 2002, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Đồng ý đổi và cấp bổ sung cho Sở Thương mại Tp.Hồ Chí Minh hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Canada năm 2002 để phân bố cho các doanh nghiệp trong Thành phố với số lượng như sau:

- Cat.5a/b (Quần): Thu 1.941 chiếc

- Cat. 1/3a (Jacket): Thu 1.595 chiếc/bộ

- Item B (Quần áo trẻ em): Cấp 3. 875 chiếc/bộ

Bộ Thương mại thông báo Sở Thương mại Tp.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu