ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/UBND-THo
V/v cấp phép sử dụng tần số và TB vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 06 năm 2007

Kính gửi: Sở Bưu chính, Viễn thông

UBND tỉnh nhận được văn bản số 82/SBCVT-VT &CNTT ngày18-5-2007 của Sở Bưu chính, Viễn thông về việc ủy quyền cho Sở Bưu chính, Viễnthông ra văn bản đề nghị cấp, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phátsóng vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn. Sau khi xem xét Chủ tịch UBND tỉnh có ýkiến như sau:

Đồng ý, giao Sở Bưu chính, Viễn thông căn cứ vào các quyđịnh hiện hành của Nhà nước ban hành các văn bản đề nghị Cục tần số VTĐ cấphoặc gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ cho các đơn vịtrong tỉnh có nhu cầu sử dụng./.

Nơi nhận:
- Như kg;
- CPCT, CPVP;
- Phòng T.Hợp;
- Lưu VT, TTTH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Hà Quang Tiến